Mapa vesmíru

Mapa vesmíru je tou interaktívnejšou časťou hry. Je rozdelená na sektory viď detail sektora. Každý štát má svoj domovský sektor (homeworld - skratka HW). Každý hráč má (jednu) stanicu resp. svoj domovský sektor (HW hráča), ktorý sa na začiatku nachádza v HW jeho štátu, prípadne podľa typu veku si môže sektor pre svoje HW zvoliť.

Hráči možu svoje HW meniť presunom stanice. Štát môže o zmenu HW požiadať.

Mapa vesmíru môže byť v každom veku inak prispôsobená danému typu veku. Na mape, lepšie povedané v sektoroch, prebiehajú rôzne herné činnosti (predovšetkým útok, skenovanie okolia sektora, pohyb flotíl atď.), viď detail sektora Každý sektor má svoju farbu:

  • neutrálnu - ak nepatrí žiadnemu štátu,
  • farbu štátu, ktorý ho vlastní, v prípade ak sa v sektore bojuje, na mape je zobrazený červeným odtieňom farby.

Sektory so skokovou bránou majú názov napísaný bielym textom a sektory s obrannou stanicou majú červené orámovanie.

Mapa funguje na princípe Fog of War (FoW). To znamená, že hráč (štát) vidí iba do sektorov, kde má flotilu alebo je splnená iná podmienka (pozri nižšie). O ostatných sektoroch nevie nič, ani to či existujú (nie sú vôbec zobrazené). Skumaním sektorov sa získavajú viaceré informácie, ktoré je následne možné zdieľať s inými hráčmi alebo štátmi. Získané informácie sa automaticky ukladajú a v prípade, že v niektorom predtým objavenom (navštívenom) sektore, hráč už nespĺňa podmienky pre priamu viditeľnosť, tak sa zobrazia uložené informácie. Takéto sektory sú na mape zobrazené tmavšou farbou oproti sektorom s priamou viditeľnosťou. V prípade, že na daný sektor útočí súper a zničí flotilu, informácie sa uložia pri zničení flotily počas útoku.

Podmienky viditeľnosti do sektorov. Sú dva stupne viditeľnosti do sektorov. Pre viditeľnosť v danom stupni musí byť splnená aspoň jedna z podmienok.

Viditeľnosť celého obsahu sektora vrátane flotily a stanice hráča:

  • hráč má v sektore flotilu (akékoľvek plavidlo alebo stíhač, okrem stíhačov pri ťažbe),
  • štát má v sektore postavenú obrannú stanicu a je vlastník sektora,
  • sektor je HW hráčovho štátu (všetci hráči vidia všetko v HW svojho štátu).

Viditeľnosť všetkého okrem flotily a stanice hráča:

  • hráč má v sektore ťažobné plavidlá,
  • hráč má v sektore stanicu (HW hráča),
  • štát má v sektore postavenú skokovú bránu, ťažobnú alebo obchodnú stanicu a je vlastníkom sektora,
  • administrátori určili, že do daného sektora budú vidieť všetci hráči - napríklad sektor Babylon 5. Toto nemusí platiť v každom veku.

Obrázok mapy - len na ilustráciu (bez vlastnosti Fog of War)

Umiestnením kurzora na sektor sa zobrazia nad samotnou mapu informácie o sektore (viď obrázok nižšie), kliknutím na sektor sa ti zobrazí priamo detail sektora.

 
mapa_vesmiru.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 14:03 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki