Stanica

Základným prvkom ekonomiky je stanica a výstavba budov či vylepšení, ktoré ju tvoria. Stanicu ako aj jej budovy nemožno zničiť (do budúcna sa uvažuje s inou možnosťou). Stanica každého hráča sa nachádza v jeho domovskom sektore (HW hráča) a možno ju vidieť v náhľade do daného sektora. Stanicu môžeš za splnenia podmienok presunúť do iného sektora.

POZOR !!! Ceny budov a vylepšení na jednotlivých obrázkoch sú len pre ilustráciu. V hre je implementovaná „pohyblivá ekonomika“ a ceny sa menia (neplatí pre prvých 10 dní od začiatku veku). Viac o pohyblivej ekonomike resp. pohyblivých cenách sa dočítaš v časti makroekonomika.

Budovy

 • Taviaca pec - pri prepočte „pretavuje“ rudu Titánia na „čisté“ Titánium. Jedna taviaca pec spracuje 1000 ton rudy Titánia.
 • Rafinéria - pri prepočte „rafinuje“ rudu Quantia 40 na „čisté“ Quantium 40. Jedna rafinéria spracuje 1000 ton rudy q40.
 • Obchodné centrum - 1 obchodné centrum umožňuje obchodovanie 1 obchodnej lodi (počet obchodných centier= limit maximálneho počtu obchodných lodí).
 • Továreň - zrýchluje stavbu všetkých lodí (bojových i ťažobných) o jedno 1% z plného času.
 • Hangár - miesto pre ťažobné plavidlá, stíhače chrániace ťažbu a stíhače, ktoré v sektore tvojej stanice nemajú miesto v lodiach. Každé ťažobné plavidlo (nie ťažobná plošina) potrebuje 1 miesto v hangároch. Jeden hangár má kapacitu 10 miest.
 • Vesmírný dok - nutný pre stavbu ťažobných plošín a bojových lodí (okrem stíhačov).

Búranie budov !!! Budovy na stanici je možné búrať zadaním záporného čísla. Za búranie sa získava 50% surovín späť. Vesmírny dok nie je možné zbúrať, obchodných centier musí zostať minimálne rovnaký počet ako máš obchodných lodí a v hangároch musí ostať dostatok miesta pre ťažbu a ochranné letky.

Parametre budov

Vpravo dole môžeš kliknút na položku „Parametre budov“, ktoré hovoria o čase výstavby, zaberaní miesta a podobne - viď obrázok nižšie.

Pod položkou „Súčasná výstavba“ rozumej počet budov, ktoré sa postavia za čas uvedený v položke „Čas výstavby“.

Vylepšenia

Okrem stavby budov je pre ekonomiku životne dôležité aj vylepšovať svoju stanicu. Vylepšenie nie je len zefektívnenie, ale umožňuje rozširovanie stanice a samotnú stavbu nových budov.

Na stanici je možné robiť tieto vylepšenia - upgrady (viď. prvý obrázok hore):

 • efektivita taviacich pecí - zvyšuje efektivitu spracovania rudy Titánia na „čisté“ Titánium. Maximálny level je 10= 72%.
 • efektivita rafinerií - zvyšuje efektivitu spracovania rudy Quantia 40 na „čisté“ Quantium 40. Maximálny level je 10= 36%.
 • efektivita obchodovania - zvyšuje výnosnosť obchodným lodiam. Maximálny level je 10= 90%.
 • Miesto na stanici - zvyšuje miesto, ktoré zaberajú podľa jednotlivých parametrov budov. Každý level zvyšuje miesto o 100. Maximálny level nie je obmedzený

Možnosti, čas zavedenia ako aj cenu konkrétneho vylepšenia môžeš vidieť nastavením kurzora na konkrétne vylepšenie (viď obrázok nižšie- efektivita taviacich pecí). Kliknutím na konkrétne vylešpenie toto vylepšenie zavedieš. Cena ďalšieho vylepšenia je o 50% drahšia ako pri predchádzajúcom vylepšení (okrem miesta na stanici).

Suroviny a kredity

Rozlišujeme pět základních surovin:

Surovina Zkratka Popis
ruda Titánia rTi, rT z ní se přetavním v pecích dostává čisté Titánium
ruda Quantia 40 rQ40, rQ z ní se přetavením v rafineriích dostává čisté Quantium 40
Titánium Ti, Tit, titko hlavní stavební prvek, je potřebný naprosto pro všechno
Quantium 40 Q40, qčko ne tak důležité jako Titánium, ale i tak velice potřebné, získává se mnohem hůře
Kredity Cr, Kr v podstatě peníze, kupujete za ně všechno možné

Spracovanie rudy v Taviacich peciach a Rafinériách, zisky Kreditov a prepočet

Spracovanie rúd závisí na:

 • množstve zásob rudy (ak chceš vedieť viac o množstve rudy, ktoré prinesú ťažobné plavidlá, čítaj v časti Ťažba),
 • počtu pecí/rafinerií - každá pec/rafinéria je schopná zpracovať 1000 ton rudy,
 • efektivite pecí a rafinérií.

Zisk kreditov závisí na:

 • počte obchodných centier a z neho vyplývajúcom počte obchodných lodí (ak chceš vedieť viac o množstve kreditov, ktoré prinesú obchodné lode, čítaj v časti Ťažba),
 • od efektivity obchodovania.

Prepočet

Každý deň o 20:00 prebieha tzv. prepočet, kedy sa spracujú všetky rudy. !!!Pozor, kredity hráč nezískava pri prepočte, ale v čase, kedy ťažobná skupina, ktorá nesie obchodné lode ukončí cyklus.

Pri prepočte dochádza k týmto akiám v rámci systému hry:

 • spracovanie rúd a zisk čistého Titánia a Quantia 40
 • odčítanie surovín a kreditov za dane
 • prepočítanie štátneho limitu ťažby a vyhodnotenie ťažby hráča (viac čítaj v časti Výroba ťažby )
 • deaktiváacia konta hráčom, ktorí neboli nalogovaní po dobu niekoľkých dní (aktuálne nastavené na 14)

Príklady:

 • Zisky kreditov - hráč má postavených 20 obchodných centier, čo mu dovoľuje mať 20 obchodných lodí, jeho efektivita obchodovania je 80%. Tieto obchodné lode sú vyslané v domovskom sektore tohto hráča s indexom pre kredity 80 (ak chceš vedieť viac o množstve kreditov, ktoré prinesie jedna obchodná loď, čítaj v časti Ťažba). Za jeden cyklus (pri domovskom sektore hráča= 12 hodín)je výnos jednej obchodnej lode nasledovný: základný výnos (= 1 milión kreditov) * 80% (index sektora) * 80% (efektivita obchodovania)= 640.000. Pri počte 20 obchodných lodí je to teda 12,8 milióna kreditov na 1 cyklus.
 • Spracovanie rudy Titánia - hráč má postavených 100 pecí, efektivita taviacich pecí je 60% a jeho denná produckcia rudy Titánia je napríklad 120.000 ton (ak chceš vedieť viac o množstve rudy, ktoré prinesie jedna ťažobná loď, čítaj v časti Ťažba). Ruda, ktorú hráč má sa spracováva každý deň na prepočet= 20:00. Jedna pec pretaví 1.000 ton rudy, čiže v tomto prípade množstvo pecí hráča je schopné spracovať 100.000 ton rudy Titánia a ostatných 20.000 ton mu zostane. Hráč pri prepočete získa nasledovné množstvo „čistého Titánia“: 100.000 (množstvo rudy, ktoré spracuje 100 pecí) * 60% (efektivita pecí)= 60.000 ton titánia.
 • Spracovanie rudy Quantia 40 - hráč má postavených 20 rafinérií, efektivita rafinérií je 32% a jeho denná produckcia rudy Q40 je napríklad 18.000 ton (ak chceš vedieť viac o množstve rudy, ktoré prinesie jeden tanker, čítaj v časti Ťažba). Ruda, ktorú hráč má sa spracováva každý deň na prepočet= 20:00. Jedna rafinéria spracuje 1.000 ton rudy, čiže v tomto prípade množstvo rafinérií hráča je schopné spracovať 20.000 ton rudy Q40. Hráč má však len 18.000 ton rudy, takže 2 rafinérie zostanú nevyužité. Hráč pri prepočete získa nasledovné množstvo „čistého Quantia 40“: 18.000 (množstvo rudy, ktoré spracuje 18 rafinérií) * 32% (efektivita rafinérií)= 5.760 ton Quantia 40.
 
stanica.txt · Poslední úprava: 2016/10/04 10:37 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki