Útoky a stratégia

Jedna z hlavných možností ako vyhrať hru a daný vek je klasicky vojenské víťazsvo alebo viťazstvo, ktoré bolo docielené útokmi na súpera. V hre je možný útok nie len na bojové plavidlá ale ja na ťažbu, ktorá môže byť chránena letkami stíhačov.

Útok na sektor a na štát v sektore

Za splnenia podmienok môžes v danom sektore útočiť priamo na sektor, resp. jeho vlastníka, alebo len na konkrétny štát

Útok na sektor alebo na štát v sektore môžeš zadať ak sa nachádzaš na stránke detail sektora za splnenia týchto podmienok:

 • v sektore sa nachádza tvoja skupina,
 • pri útoku na štát- v sektore sa nachádzajú iné skupiny hráčov a s ich štátom máš nastavené vzťahy na „V“ (vojenský stav),
 • pri útoku na sektor- sektor patrí inému štátu, s ktorým má tvoj štát nastavené „V“ (aj v prípade iného nastavenia vzťahov máš vo výbere možnosť „útok na sektor“, ten však neprebehne),
 • v sektore sa neaplikuje zákaz útoku ( napr. na základe ochrannej lehoty a podobne).

V prípade útoku na sektor útočíš na vlastníka sektora. Ak sa v sektore nachádzajú plavidlá hráčov zo štátu, s ktorým máš nastavený vzťah na „V“, pričom ide o iný štát ako o vlastníka sektora, objaví sa ti možnosť útočit na tento štát. V prípade, ak sa nachádzajú v sektore skupiny hráčov bez občianstva - možnosť útočiť na neobčanov sa ti ponúkne automaticky (keď zaútočíš, tak pri útoku sa vo výpise útokov zobrazí „neutrálne územie“).

Útoky na sektor (viď zoznam útokov v štatistike) sa delia na tieto druhy:

 1. farbičkovanie - útočník útoči na sektor, ktorý je neutrálny - nie je vo vlastníctve žiadneho štátu
 2. útok na sektor - útočník útoči na sektor, ktorý je vo vlastníctve obrancu
 3. čistenie - útočník útočí na plavidlá v sektore, ktorý sám vlastní
 4. prebratie sektora - v tomto prípade nejde o útok na sektor ako taký (neberie sa ako útok v zmysle pravidiel). Musí byť splnená podmienka, že s vlastníkom sektora má tvoj štát vzájomne nastavený vzťah na „A“ (aliancia). Sektor tak zmení farbu bez toho, aby prebehol boj a dojde k „prebratiu sektora od aliančného spojenca“.

Ilustračný obrázok - hráč má možnosť útočiť na sektor a zároveň aj na ťažbu- viď nižšie (ide o neobčana).

Útok na ťažbu

Útok na ťažbu môžeš zadať ak sa nachádzaš na stránke detail sektora za splnenia týchto podmienok:

 • v sektore sa nachádza tvoja skupina,
 • v sektore sa nachádzajú ťažobné plavidlá, voči ktorým má tvoj štát nastavené vzťahy na „V“ (vojenská stav) (v prípade neobčanov môžes útočiť automaticky),
 • sektor vlastní tvoj štát - výnimkou su neobčanania: môžu útočiť na ťažbu bez ohľadu na vlastníka.

Do obrany sa vždy zapoja všetky v sektore prítomné bojové plavidlá (predovšetkým letky stíhačov) hráčov štátu.

Možnosti útoku pre neobčanov

POZOR Neobčan nemôže:

 • útočiť na sektor (nemôže teda farbičkovať, čistiť, prebrať sektor),
 • útočiť na iného neobčana (plánuje sa zmeniť/opraviť),
 • pridať sa do útoku proti neobčanovi (vo výpise útokov sa zobrazuje ako „neutrálne územie“).

Neobčan môže:

 • útočiť na štát v sektore (v sektora sa musia nachádzať plavidlá štátu- viď vyššie a možnosť útočiť na štát sa ponúkne automaticky),
 • útočiť na ťažbu v sektore (bez ohľadu na vlastníka sektora).

Priebeh boja a ústup

Boj ako taký prebieha na kolá, jedno kolo trvá 6 hodín. Na začiatku každého kola sa útočiace i brániace plavidlá rozdelia do skupín, podľa typu (stíhače, krížniky, lode, destroyery), potom sa spočíta ich spoločné HP (Hitpointy - životy) a útoky, pripočítajú sa sila do útoku obrannej stanice a podpora zo susedných sektorov (viď vysvetlenie nižšie).

Prvé kolo prebehne okamžite a následne, ak boj neskončil v tomto prvom kole, pokračuje ďalším kolom (6 hodín). Boj trvá až do úplného zničenia všetkých plavidiel jednej strany, avšak z boja možno zadať príkaz ústupu viď Zmeniť príkaz na ústup, kedy plavidlá zostávajú v boji ešte jedno nasledujúce kolo a ustupujúce lode majú celkovú silu útoku zníženú o 50%.

V prípade, že sila útoku útočníka alebo obrancu je dostatočne veľká a dobre rozdelená (stratégia), boj môže skončiť, ako bolo už spomenuté, okamžite v jednom kole.

Príklad: V boji sa stretne loď Sharlin s útokom na lode 35'000 a krížnik Olympus Corvette s HP 9'000. Sila útoku Sharlina pri 50%nej presnosti je teda 17'500 a s touto silou v prvkom kole strieľa na krížnik. Boj končí okamžite v prvom kole

Skúsenosti z boja a presnosť plavidiel

Každé bojové plavidlo má posádku, ktorá je viac či menej trénovaná. Toto je vyjadrené presnosťou - zobrazuje sa napr pri skupinách. Počiatočná presnosť všetkých plavidle je 50%, čo znamená že celkový útok (viď parametre) je jen 50%.

Príklad: Bluestar Scout, útok 41'000 / 8'000 pri 100%tnej presnosti. Po výrobe má 50% presnosť, tým pádom dá poškozenie 20'500 / 4'000

Presnosť u všetkých tried bojových plavidiel sa zvyšuje útokmi (skúsenosťami z boja), logicky za predpokladu, že tvoje plavidlá boj prežijú.

Celková sila v útoku

Celková sila (útok na stíhače a útok na lode) útočníka alebo obrancu v útoku je daná súčtom:

 • sily útoku všetkých hráčov na strane útočníka alebo obrancu,
 • sily prítomnej obrannej stanice v prípade obrancu,
 • podporou zo susedného sektora (viď vysvetlené na stránke nižšie).

Sila v útoku (útok na stíhače a útok na lode) jedného hráča je daná:

 1. parametrom útoku na stíhače alebo lode daných plavidiel
 2. presnosťou plavidiel (viď vyššie)
 3. bonusom hráča podľa jeho levelu

Pozor!!! Pri zadaní ústupu majú plavidlá v ustupujúcej skupine celkovú silu útoku zníženú o 50%.

Útok viacerých hráčov a zapojenie sa do boja

Útok na súpera- konkrétny štát alebo neobčanov, môže v danom sektore začať vždy len jeden hráč.

Obrancu budú tvoriť všetci hráči, ktorí sú občanmi tohto štátu a aliančného štátu (viď Vzťahy). Každý útok však možno odložiť na maximálne 60 minút - POZOR však na dočasné pravidlo (čítaj dole), počas ktorých sú už flotily útočníka a obrancov viazané v boji. Tento čas slúži práve na pridanie sa ostatných útočníkov do boja, ktorý zatial ešte neprebehol v žiadnom kole.

Do boja sa môžu hráči pripájať kedykoľvek tak ako na strane obrancu ako aj útočníka počas odkladu útoku ale aj počas ktoréhokoľvek kola (samozrejme- logicky ak boj ešte prebieha).

Nezabudni!!! Zadať útok ako aj odklad alebo ústup môžes len na stránke sektora, kde máš aj možnosť Spravovať prebiehajúci útok - viď obrázok pre ilustráciu.

Stratégia

Stratégia určuje správanie jednotlivých bojových plavidiel v skupine alebo letiek stíhačov pri ťažbe počas útoku.

Môžeš určiť, v akom poradí budú tvoje bojové plavidlá v skupine útočiť na triedy lodí nepriateľa. Bojová skupina je rozdelená na všetky 4 triedy bojových plavidiel. Stratégia sa nastavuje pre každú triedu bojového plavidla.

Príklad: Nastavenie „Krížnik - cieľ“ na hodnotu „L, S, K, D“ znamená, že krížniky v tvojej skupine budú najskôr útočiť na lode, keď už nebudú žiadne lode, tak bude útočiť na stíhače, potom na krížniky a nakoniec na destroyery. V prípade, že brániaci sa hráč nebude mať v skupine žiadnu loď (L), automaticky sa bude útočiť na ďalšiu možnosť v poradí, v tomto príklade teda na stíhače.

Stratégiu možno nastavovať pre každú bojovú skupinu na stránke Skupiny kedykoľvek napr.:

 • v stave pokoja,
 • počas prebiehajúceho kola útoku,
 • pri odklade útoku.

Nastavenie režimu bránenia a podpora boja v susednom sektore

Nastavenie režimu bránenia

Do režimu bránenia môže v danom sektore prejsť iba skupina, v ktorej je aspoň jeden krížnik/loď/destroyer. Stíhače sa bránenia nezúčastňujú (ich sila sa nepočíta do podpory v susedných sektoroch). Príprava na bránenie trvá 1,5 dĺžky bojového kola (aktuálne 9 hodín). Počas bránenia nie je možné pridávať do skupiny ďalšie plavidlá, je však možné ich vyraďovať. Bránanie je možné zrusiť v správe danej skupiny. Režim bránenia sa automaticky zruší:

 • pri zadaní presunu,
 • alebo v prípade boja v sektore po skončení bojového kola, v ktorom je hráč účastníkom, ak nebol v tomto kole boj ukončený (prakticky: ak boj trvá len jedno kolo a je ukončený, režim bránenia naďalej trvá. Ak sa hráč zapojí do boja, ktorý trvá viac kôl, režim bránenia sa mu zruší, ak boj nebude ukončený v tom kole, do ktorého sa pridal).

Podpora boja v susednom sektore

Plavidlá v režime bránenia podporujú boj, ktorý prebieha v susednom sektore. Plavidlá musia byť v neutrálnom sektore alebo v sektore, ktorý vlastní strana zúčastnená v boji (ak teda chceš podporovať boj v susednom sektore, tvoju podporu nemôžeš viesť zo sektora, ktorý patrí súperovi). Podpory boja v susednom sektore sa zúčastňujú iba plavidlá hráčov, ktorých štát je účastníkom boja (nastavenie vzťahov je irelevantné).

Podpora boja v susednom sektore je dvojaká:

 1. za každý susediaci podporujúci sektor získa podporovaná strana bonus 5% na útok (stačí teda, keď podporujúci sektor má čo i len 1 plavidlo (nie stíhač) v režime bránenia). !!! Podpora platí pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na podporovanej strane a ráta sa do celkovej sily (vrátane útoku na stíhače). Túto podporu je vidieť v správe útoku ako počet (ide teda počet sektorov s podporou)a rovnako ako pri Obrannej stanici nie je priamo zarátaná v sumárnej tabuľke za daný útok na S/L.
 2. podpora do útoku podporovanej strany pridá 30% súčtu útokov na lode (UL) všetkých plavidiel v susediacich sektoroch, ktoré sú v režime bránenia. Bonusový útok sa rozdelí (váhovo) do útoku na krížniky, lode a destroyere (! nie na stíhače). !!! Maximálna výška tejto podpory je limitovaná dvojnásobkom celkového útoku flotily (po započítaní obrannej stanice a podpory podľa prvého bodu) zapojenej v boji na strane, ktorá má podporu získať. Ak sa podľa nastavenej stratégie útočí napríklad len na krížniky, bonusový útok ide v plnej sile na krížniky. Túto podporu je vidieť v správe útoku ako číslo v rámci útoku na Lode.

Bonusy pre jednu alebo druhú stranu uvidíš až v boji - v správe boja.

!!! Za podporu boja v susednom sektore sa Bojové body nezískavajú.

Dočasné pravidlo pri útoku

Dokiaľ nebude upravené oneskorenie útokov (viď ToDo), je zakazané ho zneužívať nasledovným spôsobom:

- útok s oneskorením viac ako 10 minút flotilou, ktorá je výrazne menšia ako brániaca flotila - najmä za účelom zdržať flotilu obrancu. Výrazne menšia flotila útočníka je flotila, ktorá má sčítane menej ako 20% HP flotily obrancu (Pocítajú sa aj stíhače a plavidlá sa počitajú ako nepoškodené).

- zákaz neplatí v prípade, že sa do boja neskôr zapoja/pridajú ďalšie plavidlá útočníka s dostatočnou silou na spôsobenie škody obrancovi aspoň 25%.

Porušenie pravidla prešetrujú TM na žiadosť dotknutej strany, ktorá to môže nahlásiť až po skončení daného útoku, ale najneskôr 24 po ňom.

 
utoky_a_strategia.txt · Poslední úprava: 2019/01/14 05:56 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki