Zdieľanie informácií o sektoroch

Skumaním sektorov na mape sa získavajú viaceré informácie. Mapa vesmíru má vlastnosť Fog of War (FoW). To znamená, že hráč (štát) vidí iba do sektorov, kde má flotilu alebo je splnená iná podmienka (viac sa dočítaš v časti Mapa vesmíru). O ostatných sektoroch nevie nič, ani to či existujú (nie sú vôbec zobrazené). Získané informácie sa automaticky ukladajú a v prípade, že v niektorom predtým objavenom (navštívenom) sektore, hráč už nespĺňa podmienky pre priamu viditeľnosť, tak sa zobrazia uložené informácie. Všetky takto získané informácie je následne možné zdieľať s inými hráčmi alebo štátmi. POZOR !!! Ukladajú a zdieľajú sa všetky informácie o sektore (vlastníctvo, ťažba, stanice atď.), okrem prítomnosti flotíl.

Každý hráč - občan štátu (okrem hráčov za štát kolónia Drakhov) má v časti Prehľad občanov štátu možnosť vidieť, či tenktorý občan zdieľa informácie so štátom, alebo nie.

Pravidlá zdieľania

  • vlastníkom informácií o sektore môže byť hráč alebo štát (za štát nastavuje zdieľanie člen vlády, ktorý disponuje dotknutými právomocami),
  • informácie získané zdieľaním hráč nemôže ďalej zdieľať,
  • informácie, ktoré získa štát od hráča, môže ďalej zdieľať hráčom aj štátom,
  • informácie, ktoré získa štát od iného štátu, môže ďalej zdieľať iba svojim občanom.

Nastavenie zdieľania a zisk informácií

Zdieľanie môže vo všeobecnosti nastaviť hráč alebo vláda. V rámci nastavenia „Informácie sa zdieľajú s“ hráč alebo vláda nastavujú s kým budú svoje informácie zdieľať. Pri nastavení „Informácie sa zdieľaju od“ je možné vidieť kto všetko Ti svoje informácie zdieľa.

Hráč - občan štátu (viď obrázok) nastavuje zdieľanie len svojmu štátu. Vidí od koho má zdieľané informácie spolu s informáciou o čase, odkedy informácie od daného štátu/hráča zdieľa.

Hráč - bez občianstva (viď obrázok) nastavuje zdieľanie iným hráčom alebo iným štátom. Vidí od koho má zdieľané informácie spolu s informáciou o čase, odkedy informácie od daného štátu/hráča zdieľa.

Hráč - člen vlády (viď obrázok), ktorý má pávomoc, nastavuje zdieľanie iným hráčom alebo štátom za svoj štát. Vidí od koho má zdieľané informácie spolu s informáciou o čase, odkedy informácie od daného štátu/hráča zdieľa.

Informácie pri Zdieľaní od hráča

Po nastavení zdieľania hráčom, prijímateľ informácií (hráč alebo štát) bude dostávať všetky informácie získané hráčom od momentu nastavenia zdieľania. Informácie získané pred týmto momentom nebudú zdieľané. Po zrušení zdieľania prijímateľovi ostávajú získané informácie.

Informácie pri Zdieľaní od štátu

Po nastavení zdieľania štátom, prijímateľ informácií (hráč alebo štát) získa všetky informácie, ktoré vlastní štát (aj z minulosti). Po zrušení zdieľania prijímateľ príde o všetky informácie, ktoré mu boli daným štátom zdieľané. POZOR !!! Ak hráč príde o informácie o sektoroch, ktoré sú súčasťou letového plánu, tieto sektory budú z letového plánu vyradené a let bude zastavený v poslednom známom sektore!

Obmedzenia zdieľania informácií

Pre občana štátu (okrem politického systému Drakhov)

  • občan môže zdieľať informácie iba so svojim štátom (viď prvý obrázok hore).

Pre občanov štátu s politickým systémom Drakhov

Štát kolónia Drakhov v princípe nemá vládu, preto platí:

  • občan môže zdieľať informácie s inými občanmi vlastného štátu alebo štátov, s ktorými je v aliancii,
  • občan môže zdieľať informácie so štátmi v aliancii.

Pre hráčov bez občianstva

  • hráč môže zdieľat informácie s ktorýmkoľvek hráčom alebo štátom (viď druhý obrázok hore).

Pre štáty (okrem štátov s politickým systémom Drakhov)

  • štát môže zdieľat informácie s ktorýmkoľvek hráčom alebo štátom (viď tretí obrázok hore).

Pre štáty s politickým systémom Drakhov

  • tieto štáty nemôžu vlastniť informácie o sektoroch a preto ich nemôžu ani zdieľať.
 
zdielanie.txt · Poslední úprava: 2013/09/11 09:57 autor: sir_chislehurst
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki